Pinoy Mental Health Blog

Work Accommodations for Employees with MH Conditions

by , on
Jul 20, 2020

Marami akong nakukuhang mga requests for evaluations para sa trabaho. Karaniwan para humingi ng accommodations para sa work set-up. Tatalakayin ko ang mga bagay na importante para sa mga kompanya at empleyado sa article na ito.

Ano ang Work Accommodation?

Ito ay mga adjustment na pwedeng ibigay ng employer sa kanilang empleyado upang bigyang konsiderasyon ang kanilang mental health condition sa aspeto ng pagtratrabaho sa kanilang kompanya. Ang mandato ng ating batas ay bigyan ang mga empleyado ng “reasonable accommodation” ngunit hindi na nagbigay pa ng mga halimbawa o limitasyon nito.

Ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagtalakay ng work accommodations para sa mga empleyado?

 • Ano ba ang mga limitasyon na dinudulot ng MH condition ng empleyado?
 • Ano ang epekto ng mga limitasyon na ito sa kapasidad ng empleyado na gampanan ang kanilang trabaho?
 • Ano ang mga specific na aspeto ng kanilang trabaho ang nagiging problematic dahil sa mga limitasyon na ito?
 • Ano ang mga accommodation(adjustment) na pwedeng gawin para mabawasan o maalis ang mga problemang ito.
 • Nakonsulta ba ang empleyado sa mga naisip na accommodations?
 • Nagkakaroon ba ng patuloy na pag re-evaluate kung epektibo ang mga accommodation na ipinatutupad?
 • Kailangan ba ng mga supervisors at empleyado ng training para sa mga bagong ipapatupad na alituntunin na dulot ng pagpapatupad ng accommodations?

Ano ang mga halimbawa ng accomodations na maaring ibigay sa isang empleyado?

 • Supportive na Management
 • Flexible Schedules / Telecommuting (WFH)
 • Breaks – pag distribute ng breaks sa buong oaraw
 • Sick Leaves
 • Mga physical adjustments sa lugar ng trabaho – pagbawas ng ingay, pagbibigay ng private na cubicle, pagpapaliwanag ng workspace
 • Karagdagang tech/gadgets/equipment – noise cancelling headphones, pagpapahiram ng recorder para sa meetings (kung makakalimutin)
 • Pag adjust ng mga responsibilidad sa trabaho – pag-hati ng trabaho sa mas smaller assignments, mentors, karagdagang training.

Tandaan, ang mga accommodations o adjustments na ibibigay ng employer sa empleyado ay minimum na kailangang “reasonable.” Kung nais nilang magbigay ng maraming accomodations ay swerte, pero hindi sila required to go out of their way para i-accommodate ang lahat ng pangangailangan mo o para ikaw ay magkaroon ng advantage kumpara sa mga kasamahan ng taong may MH condition. Mayroon ring kaakibat na mga responsibilidad sa panig ng empleyado ang set-up na ito:

 • Bilang isang disabled na empleyado, kailangan mo pa ring magampanan ang trabahong pinasukan mo – ito ay napaka-importante. Tandaan na bilang may MH condition, hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatan sa special treatment. Ikaw ay protektado ng batas na magkaroon ng karapatan makapagtrabaho ng patas pero required ka pa rin na mag meet ng pantay na performance standard sa ibang empleyadong walang MH conditions. (The role of the MH law protection clause is to level the employment playing field, not tilt it in favor of a disabled employee). Dahil dito, kailangan kayang gawin ng isang emplyeadong may MH condition ang essential functions ng kanilang trabaho at hindi maging panganib(risk) sa kaniyang sarili at sa ibang empleyado. Kung ang isang tao ay hindi mag meet ng criteria sa parehong aspetong ito, may karapatan ang employer na alisin ka sa iyong trabaho.
 • Kailangan mong magbahagi ng impormasyon (at iupdate sila) tungkol sa kondisyon mo sa iyong employer – sa proseso ng pagrerequest, kinakailangan mong magbahagi ng mga impormasyon na dating confidential tungkol sa sarili mo para ma-justify ang iyong request.
 • Para makakuha ng accommodations para sa trabaho, ikaw ang kailangan manghingi nito (the burden to obtain reasonable accommodation is on the employee) – hindi dapat umasa na ang kompaniya ang magvovolunteer na magbigay ng accommodation. Siguraduhing documented ang iyong request.
 • Kinakailngan na “reasonable” ang iyong request – sa amerika, ang depenisyon ng reasonable accommodation, ay mga bagay ng pwedeng gawin ng komapniya para mapadali ang iyong pagtratrabaho na hindi magdudulot ng malaking gastos o hirap para sa employer.

Sa susunod na pagbabahagi ko, magbibigay ako ng mas maraming halimbawa ng mga accommodations na maaring ibigay sa isang empleyado sa mga karaniwang MH conditions.

NB. Ang mga nilalaman ng post na ito ay hango sa mga iba’t ibang article at sinalin sa Pilipino at ginawang simple para sa kapakanan ng mga karaniwang Pilipino.

By: Christopher P. Alipio, MD, DSBPP
Member – Academy of Organizational and Occupational Psychiatry
Medical Specialist II – Amang Rodriguez Memorial Medical Center

References:

 • Job Accommodation Network
 • American Psychiatric Association
 • US Equal Employment Opportunity Commission
 • RP MH Law