Pinoy Mental Health Blog

Treatment Goals – Borderline Disorder

by , on
May 2, 2021
 1. Develop and demonstrate coping skills to deal with mood swings
 2. Develop the ability to control impulsive behavior
 3. Replace dichotomous thinking with the ability to tolerate ambiguity and complexity in people and issues
 4. Develop and demonstrate anger management skills
 5. Learn and practice interpersonal relationship skills
 6. Terminate self-damaging behavior (such as substance abuse, reckless driving, sexual acting out, binge eating, or suicidal behaviors)

In Filipino

 1. Pagdaragdag at pagpapakita ng mga paraan sa pag papatibay ng loob para harapin ang mood swings
 2. Pagdaragdag ng kapasidad na makontrol ang mapusok na pag-uugali
 3. Pagdaragdag ng pag-intindi na hindi lamang dalawang interpretasyon ang sumasalamin sa mga bagay o pangyayari at maraming mga aspeto ang nakaka impluwensiya sa mga ito
 4. Pagdaragdag at pagpapakita ng mga bagong paraan paano harapin ang galit
 5. Pagdaragdag at pag-practice ng mga paraan sa pakikitungo sa iba
 6. Pag-alis ng mga gawaing nakakasama sa sarili (pagsusugal, stress-seating, pananakit ng sarili, pag-bibisyo)